Saturday, March 26, 2011

நளதமயந்தி (சௌராஷ்ட்ரத்தில்) # 32. ஸ்வயம்வர ஸர்கு
18 – மஞ்ஜிரிகி3ன் ரமொ தோபு ம:த்3தி3ம் ஸெங்கு3க செரி
ஸஞ்சலனொ கெர்ரியொ ஸவொ – பஞ்ஜரொ
பஜெநீ:த்தக் குடி குடான் பக்ஷிரஜான் ஸெராபடி
ஸெஜெபஜெக வித3ர்பும் ஸே

19 – ஜாடுபனி கெளிகின் கா2ல் த3மரிய ஜரினிம் கவ்லயி
கூடு3தேனெ கெரரேஸ் கு3ள்ளே – தேடு
அவேய க2வ்ளான் பிதி ஆரோஹண அவரோஹணும்
கவெய ஸொக3ன் கோன் க3வன்

20 – ஸொர்கலோகு3க் நாரது இயெ ஸ்வய்ம்வர ஸந்தே3ஷ் ஸங்கெ3ஸ்
பொர்குல் துட்டெ ஸொக3னு போடு3ம் பொஸுலொ ஒண்கே3ஸ்
ஸர்கு3ம் பாஷா வத்தாம் ஸாலிஸ்க ஸங்க3ன் முஸரனி
பர்க3வ பக3வான் ஒஸ்தாம் பாட் பிவ்ரிலி ஜீ துங்கெ3ஸ்

21 – ஸமசார் அய்கினி பொடி3 ஸதூ3 லோகு தேவுன்
த3மயந்தி ஆஸெம் த3மி அவாஸ் – அமரபதி
வாடும் நளுடு3க் தெக்கெஸ் வஞ்சனா ஹட்வனும் முர்கே3ஸ்
ஓடு3ம் தேவுனுக் ஒங்க3டி

22 – ஸூருடு3ன் அவி செராஸ், ஸ்வயம்வர விஸேஷுக்
தீருடுன் அவ்யாஸ் தெ3ஸ்ஸார் – பூருனும்
கெ2ர்ரிய புண்யுஹால் மீ கெ2தொ லிகி ஸங்க3ரெஸ்
பொ3ர்ரிய ஸபா3ம் கான் போ3ர்

23 – பலிஷ்டுன் ஸே ஸ்யம்வர மண்டபும் பவண்ணு ஸே மஹான்னு ஸே
வரிஷ்ட தபஸ்வின், பண்டிதுன் ஸே மந்த்ரின் மஹாவித்வான்னு ஸே
வஸிஷ்ட மேதாவின் ஸே, ஸகல வேதுன் இகெ புரோஹிதுன் ஸே
அதுஷ்டு கொங்கக்கீ ஓ! தேவுன் அஸ்கினு நளுடு ஸோன்னு ஸே!

24 – நா:ன்வராம் ஹல்லரிய நரெளு ஜாடும் லம்பு
பான்ஸொகன் ஹேமுர் பலாபொட்டொ – காந்துர்
ஜரிணிக லொம்புத, ஜுங்கல் ஜல்கெரி கம்புத, த3மயந்தி
ஹரிணிக சலி அவிஸ் ஹள்ளு

25 – தொளாம் வஸுனா கஜள்; தொஸ்காம் பூல்; கொம்புள
கெளாம் அபுரஞ்சி கெஜ்ஜ்சல் – நிளாம்
கெம்பு கொட்டடி தயெ கெஞ்சி ஸவ்லொ, த3மயந்தி
ரம்பொ ஸொகன் அவிஸ் ரவளும்

26 – போடு உஞ்சாம் பிக்கிரிய பொழ்ழா பார் ஸெக்குனா
கேடும் பொல்லம் பொடரியொ கிஸொ மெனி ரதி ஸிக்குனா
லாடும் ஸம்டிலியெ தோணி ல:குவ்க புடெ ஸோன் ஹொதெய
ராடுன் வெதுரவிஸ் த3மயந்தி ரத்க கொங்கி தொளொ மிஸ்குனா

27 – பூலு ஹாருன் ஸோன் ஹாதும் பூலு ஹாரம் கள்ளி ஒக
பூலு ஜாட்ஸோன் பூல் கல்லி – பூலு வாடும்
பூல் விஸிஞ்சரிய ஸோன் பூலு பகுல் தொவ்லி அவிஸி
பூல் வஸுஞ்சரிய போகும்

28 – நகலு பணாலு பொஞ்சு, ந:ன்ன பாங்கும் மொண்ணின்
கொம்ட்யாவ் வஸுனொ வராம் குவ்ணயு அவ்தொ அஸ்கின்
ஸ்ம்ட்யாஸ் த3மயந்திக் ஸனிம்

29 – மொயிலு பூல் ஸிவெய வெனி மொக்குளொக மடி கல்லொ
திஷாம் ஹுஜாள் பெர்பரிய தெய்டொ தொவெ ஜெடுபில்லொ
அத்தரும் ஹுளெய ஸிர்கண் ஆங்குர் கமழ்சுத த3மயந்தி
நளுடுக் வெக்கிலி அவிஸி ந:ன்னக ஆஸிலேத் முல்லொ

30 – வதுனு செந்தாமு பிம்பம், வ்யரமு பிலாகு கால்
பொதனு ஹோடு பொழ்ழொ – மதனு
பாணொ ரஜான் ஆஸ்கினாக் பாதொ கல்தொ த3மயந்தி
வெணொ ஸொகன் அவிஸ் வெதுர்

31 – தின்னாளும் ஸியெய ஹட்வி ஸீலி ஸபாம் ஸியெவேள்
உன்னா ஹிப்பி ரீ:டி ஓக்கெடி – பன்னாஸும்
பாஞ்செனு ஒண்டே ரூபும் பங்திம் பிஸிராஸ்! பெதிரிஸ்
கோன் தெமொ நளொ மெனி குகில்

32 – வேதுன், யர்திம் இகெய வியான் புத்திம் ர:வள்ளி
தேவுக் தினொ நமிஸி தெய்ரியம் மொன்னும் அவள்ளி
“கயி சூக் மீ கெர்ரினி கபாட் மொகொ மாயி”
ர:த்த நளுக் தெக்காட் ரவ்வடிம் ஸெந்தெவ் ஜவள்ளி

33 – தில்ல வேளும் சொகட்வேள் தீ கெடி அவெ ஸொகன்
ஒல்ல பூஞ்யிம் பிக்கெ ஒடொ ஸொகன் – பில்லொ ஹோர்
அத்திகு மாயிக் ப்ரேவ் அவெ ஸொகன் பெட்கிகு
புத்திமு ஹுஜாள் அவெஸ் போர்

34 – தேவுதான் பகுல் கால் தெஸுனா தொளொ மிஸுனா
ஸாவதான் ஹொய்யி த3மயந்தி – தேவுதான்
கெர்ரிய பரீக்ஷெ எமொ கிஸொதி ஜிகுனொ மெல்லிஸி
உரரிய தெய்ரியம்மு உனி

35 – பாஞ்சு தெங்காம் ஓண்டெகா பகுலூஸ் பூஞ்யிர் தெஸரேஸ்
கல்லிரிய பூல் வடரேஸ், கவ்ஞ்செதி தொளொ மிஸரேஸ்
த3மயந்தி நளுடு கெளாம் தமி ஜீ மாலெ கலிஸி
திக்ப்ரமொ பொடி ஸிலேத் தேவுனு மூகொ பிஸிரேஸ்

36 – ராகும் ஹுப்பெ துஸ்ர ரஜான் ஸோன் தேவுன்
வேகும் நிளாஸ் ஹாத் விஸிர்லி – தோகும்
வெதுரவெ ஸெனீஸ்புருக் விஷயு களடாஸ், புட்டி
செதுரொ:யெ நளெர்ஸோன் தெவள்

37 – ஜிவன் தீடுகீ? தீதெனு ஜிவ்தன்கீ? ஸொம்மர்தி
அவன் தீடுகீ அத்தெங்குட்? – புவனும்
துக்கு, அபமான் ஸெந்த துகாள் பிக்கடுஸ் மெனெஸ்
விக்கு துள்கெஸ் ஸெனி வேன்

ஸ்வயம்வர ஸர்கு முஸேஸ்

2. ஸ்வயம்வர ஸர்கு
18 – மஞ்ஜிரிகி3ன் ரமொ தோபு ம:த்3தி3ம் ஸெங்கு3க செரி
ஸஞ்சலனொ கெர்ரியொ ஸவொ – பஞ்ஜரொ
பஜெநீ:த்தக் குடி குடான் பக்ஷிரஜான் ஸெராபடி
ஸெஜெபஜெக வித3ர்பும் ஸே

19 – ஜாடுபனி கெளிகின் கா2ல் த3மரிய ஜரினிம் கவ்லயி
கூடு3தேனெ கெரரேஸ் கு3ள்ளே – தேடு
அவேய க2வ்ளான் பிதி ஆரோஹண அவரோஹணும்
கவெய ஸொக3ன் கோன் க3வன்

20 – ஸொர்கலோகு3க் நாரது இயெ ஸ்வய்ம்வர ஸந்தே3ஷ் ஸங்கெ3ஸ்
பொர்குல் துட்டெ ஸொக3னு போடு3ம் பொஸுலொ ஒண்கே3ஸ்
ஸர்கு3ம் பாஷா வத்தாம் ஸாலிஸ்க ஸங்க3ன் முஸரனி
பர்க3வ பக3வான் ஒஸ்தாம் பாட் பிவ்ரிலி ஜீ துங்கெ3ஸ்

21 – ஸமசார் அய்கினி பொடி3 ஸதூ3 லோகு தேவுன்
த3மயந்தி ஆஸெம் த3மி அவாஸ் – அமரபதி
வாடும் நளுடு3க் தெக்கெஸ் வஞ்சனா ஹட்வனும் முர்கே3ஸ்
ஓடு3ம் தேவுனுக் ஒங்க3டி

22 – ஸூருடு3ன் அவி செராஸ், ஸ்வயம்வர விஸேஷுக்
தீருடுன் அவ்யாஸ் தெ3ஸ்ஸார் – பூருனும்
கெ2ர்ரிய புண்யுஹால் மீ கெ2தொ லிகி ஸங்க3ரெஸ்
பொ3ர்ரிய ஸபா3ம் கான் போ3ர்

23 – பலிஷ்டுன் ஸே ஸ்யம்வர மண்டபும் பவண்ணு ஸே மஹான்னு ஸே
வரிஷ்ட தபஸ்வின், பண்டிதுன் ஸே மந்த்ரின் மஹாவித்வான்னு ஸே
வஸிஷ்ட மேதாவின் ஸே, ஸகல வேதுன் இகெ புரோஹிதுன் ஸே
அதுஷ்டு கொங்கக்கீ ஓ! தேவுன் அஸ்கினு நளுடு ஸோன்னு ஸே!

24 – நா:ன்வராம் ஹல்லரிய நரெளு ஜாடும் லம்பு
பான்ஸொகன் ஹேமுர் பலாபொட்டொ – காந்துர்
ஜரிணிக லொம்புத, ஜுங்கல் ஜல்கெரி கம்புத, த3மயந்தி
ஹரிணிக சலி அவிஸ் ஹள்ளு


25 – தொளாம் வஸுனா கஜள்; தொஸ்காம் பூல்; கொம்புள
கெளாம் அபுரஞ்சி கெஜ்ஜ்சல் – நிளாம்
கெம்பு கொட்டடி தயெ கெஞ்சி ஸவ்லொ, த3மயந்தி
ரம்பொ ஸொகன் அவிஸ் ரவளும்

26 – போடு உஞ்சாம் பிக்கிரிய பொழ்ழா பார் ஸெக்குனா
கேடும் பொல்லம் பொடரியொ கிஸொ மெனி ரதி ஸிக்குனா
லாடும் ஸம்டிலியெ தோணி ல:குவ்க புடெ ஸோன் ஹொதெய
ராடுன் வெதுரவிஸ் த3மயந்தி ரத்க கொங்கி தொளொ மிஸ்குனா

27 – பூலு ஹாருன் ஸோன் ஹாதும் பூலு ஹாரம் கள்ளி ஒக
பூலு ஜாட்ஸோன் பூல் கல்லி – பூலு வாடும்
பூல் விஸிஞ்சரிய ஸோன் பூலு பகுல் தொவ்லி அவிஸி
பூல் வஸுஞ்சரிய போகும்

28 – நகலு பணாலு பொஞ்சு, ந:ன்ன பாங்கும் மொண்ணின்
மெகலு கானுனும் மிர்க்யான் - பகுலு
கொம்ட்யாவ் வஸுனொ வராம் குவ்ணயி அவ்தொ அஸ்கின்
ஸ்ம்ட்யாஸ் த3மயந்திக் ஸனிம்

29 – மொயிலு பூல் ஸிவெய வெனி மொக்குளொக மடி கல்லொ
திஷாம் ஹுஜாள் பெர்பரிய தெய்டொ தொவெ ஜெடுபில்லொ
அத்தரும் ஹுளெய ஸிர்கண் ஆங்குர் கமழ்சுத த3மயந்தி
நளுடுக் வெக்கிலி அவிஸி ந:ன்னக ஆஸிலேத் முல்லொ

30 – வதுனு செந்தாமு பிம்பம், வ்யரமு பிலாகு கால்
பொதனு ஹோடு பொழ்ழொ – மதனு
பாணொ ரஜான் ஆஸ்கினாக் பாதொ கல்தொ த3மயந்தி
வெணொ ஸொகன் அவிஸ் வெதுர்

31 – தின்னாளும் ஸியெய ஹட்வி ஸீலி ஸபாம் ஸியெவேள்
உன்னா ஹிப்பி ரீ:டி ஓக்கெடி – பன்னாஸும்
பாஞ்செனு ஒண்டே ரூபும் பங்திம் பிஸிராஸ்! பெதிரிஸ்
கோன் தெமொ நளொ மெனி குகில்

32 – வேதுன், யர்திம் இகெய வியான் புத்திம் ர:வள்ளி
தேவுக் தினொ நமிஸி தெய்ரியம் மொன்னும் அவள்ளி
“கயி சூக் மீ கெர்ரினி கபாட் மொகொ மாயி”
ர:த்த நளுக் தெக்காட் ரவ்வடிம் ஸெந்தெவ் ஜவள்ளி

33 – தில்ல வேளும் சொகட்வேள் தீ கெடி அவெ ஸொகன்
ஒல்ல பூஞ்யிம் பிக்கெ ஒடொ ஸொகன் – பில்லொ ஹோர்
அத்திகு மாயிக் ப்ரேவ் அவெ ஸொகன் பெட்கிகு
புத்திமு ஹுஜாள் அவெஸ் போர்

34 – தேவுதான் பகுல் கால் தெஸுனா தொளொ மிஸுனா
ஸாவதான் ஹொய்யி த3மயந்தி – தேவுதான்
கெர்ரிய பரீக்ஷெ எமொ கிஸொதி ஜிகுனொ மெல்லிஸி
உரரிய தெய்ரியம்மு உனி

35 – பாஞ்சு தெங்காம் ஓண்டெகா பகுலூஸ் பூஞ்யிர் தெஸரேஸ்
கல்லிரிய பூல் வடரேஸ், கவ்ஞ்செதி தொளொ மிஸரேஸ்
த3மயந்தி நளுடு கெளாம் தமி ஜீ மாலெ கலிஸி
திக்ப்ரமொ பொடி ஸிலேத் தேவுனு மூகொ பிஸிரேஸ்

36 – ராகும் ஹுப்பெ துஸ்ர ரஜான் ஸோன் தேவுன்
வேகும் நிளாஸ் ஹாத் விஸிர்லி – தோகும்
வெதுரவெ ஸெனீஸ்புருக் விஷயு களடாஸ், புட்டி
செதுரொ:யெ நளெர்ஸோன் தெவள்

37 – ஜிவன் தீடுகீ? தீதெனு ஜிவ்தன்கீ? ஸொம்மர்தி
அவன் தீடுகீ அத்தெங்குட்? – புவனும்
துக்கு, அபமான் ஸெந்த துகாள் பிக்கடுஸ் மெனெஸ்
விக்கு துள்கெஸ் ஸெனி வேன்

ஸ்வயம்வர ஸர்கு முஸேஸ்2. ஸ்வயம்வர ஸர்கு
18 – மஞ்ஜிரிகி3ன் ரமொ தோபு ம:த்3தி3ம் ஸெங்கு3க செரி
ஸஞ்சலனொ கெர்ரியொ ஸவொ – பஞ்ஜரொ
பஜெநீ:த்தக் குடி குடான் பக்ஷிரஜான் ஸெராபடி
ஸெஜெபஜெக வித3ர்பும் ஸே

19 – ஜாடுபனி கெளிகின் கா2ல் த3மரிய ஜரினிம் கவ்லயி
கூடு3தேனெ கெரரேஸ் கு3ள்ளே – தேடு
அவேய க2வ்ளான் பிதி ஆரோஹண அவரோஹணும்
கவெய ஸொக3ன் கோன் க3வன்

20 – ஸொர்கலோகு3க் நாரது இயெ ஸ்வய்ம்வர ஸந்தே3ஷ் ஸங்கெ3ஸ்
பொர்குல் துட்டெ ஸொக3னு போடு3ம் பொஸுலொ ஒண்கே3ஸ்
ஸர்கு3ம் பாஷா வத்தாம் ஸாலிஸ்க ஸங்க3ன் முஸரனி
பர்க3வ பக3வான் ஒஸ்தாம் பாட் பிவ்ரிலி ஜீ துங்கெ3ஸ்

21 – ஸமசார் அய்கினி பொடி3 ஸதூ3 லோகு தேவுன்
த3மயந்தி ஆஸெம் த3மி அவாஸ் – அமரபதி
வாடும் நளுடு3க் தெக்கெஸ் வஞ்சனா ஹட்வனும் முர்கே3ஸ்
ஓடு3ம் தேவுனுக் ஒங்க3டி

22 – ஸூருடு3ன் அவி செராஸ், ஸ்வயம்வர விஸேஷுக்
தீருடுன் அவ்யாஸ் தெ3ஸ்ஸார் – பூருனும்
கெ2ர்ரிய புண்யுஹால் மீ கெ2தொ லிகி ஸங்க3ரெஸ்
பொ3ர்ரிய ஸபா3ம் கான் போ3ர்

23 – பலிஷ்டுன் ஸே ஸ்யம்வர மண்டபும் பவண்ணு ஸே மஹான்னு ஸே
வரிஷ்ட தபஸ்வின், பண்டிதுன் ஸே மந்த்ரின் மஹாவித்வான்னு ஸே
வஸிஷ்ட மேதாவின் ஸே, ஸகல வேதுன் இகெ புரோஹிதுன் ஸே
அதுஷ்டு கொங்கக்கீ ஓ! தேவுன் அஸ்கினு நளுடு ஸோன்னு ஸே!

24 – நா:ன்வராம் ஹல்லரிய நரெளு ஜாடும் லம்பு
பான்ஸொகன் ஹேமுர் பலாபொட்டொ – காந்துர்
ஜரிணிக லொம்புத, ஜுங்கல் ஜல்கெரி கம்புத, த3மயந்தி
ஹரிணிக சலி அவிஸ் ஹள்ளு

25 – தொளாம் வஸுனா கஜள்; தொஸ்காம் பூல்; கொம்புள
கெளாம் அபுரஞ்சி கெஜ்ஜ்சல் – நிளாம்
கெம்பு கொட்டடி தயெ கெஞ்சி ஸவ்லொ, த3மயந்தி
ரம்பொ ஸொகன் அவிஸ் ரவளும்

26 – போடு உஞ்சாம் பிக்கிரிய பொழ்ழா பார் ஸெக்குனா
கேடும் பொல்லம் பொடரியொ கிஸொ மெனி ரதி ஸிக்குனா
லாடும் ஸம்டிலியெ தோணி ல:குவ்க புடெ ஸோன் ஹொதெய
ராடுன் வெதுரவிஸ் த3மயந்தி ரத்க கொங்கி தொளொ மிஸ்குனா

27 – பூலு ஹாருன் ஸோன் ஹாதும் பூலு ஹாரம் கள்ளி ஒக
பூலு ஜாட்ஸோன் பூல் கல்லி – பூலு வாடும்
பூல் விஸிஞ்சரிய ஸோன் பூலு பகுல் தொவ்லி அவிஸி
பூல் வஸுஞ்சரிய போகும்

28 – நகலு பணாலு பொஞ்சு, ந:ன்ன பாங்கும் மொண்ணின்
கொம்ட்யாவ் வஸுனொ வராம் குவ்ணயு அவ்தொ அஸ்கின்
ஸ்ம்ட்யாஸ் த3மயந்திக் ஸனிம்

29 – மொயிலு பூல் ஸிவெய வெனி மொக்குளொக மடி கல்லொ
திஷாம் ஹுஜாள் பெர்பரிய தெய்டொ தொவெ ஜெடுபில்லொ
அத்தரும் ஹுளெய ஸிர்கண் ஆங்குர் கமழ்சுத த3மயந்தி
நளுடுக் வெக்கிலி அவிஸி ந:ன்னக ஆஸிலேத் முல்லொ

30 – வதுனு செந்தாமு பிம்பம், வ்யரமு பிலாகு கால்
பொதனு ஹோடு பொழ்ழொ – மதனு
பாணொ ரஜான் ஆஸ்கினாக் பாதொ கல்தொ த3மயந்தி
வெணொ ஸொகன் அவிஸ் வெதுர்

31 – தின்னாளும் ஸியெய ஹட்வி ஸீலி ஸபாம் ஸியெவேள்
உன்னா ஹிப்பி ரீ:டி ஓக்கெடி – பன்னாஸும்
பாஞ்செனு ஒண்டே ரூபும் பங்திம் பிஸிராஸ்! பெதிரிஸ்
கோன் தெமொ நளொ மெனி குகில்

32 – வேதுன், யர்திம் இகெய வியான் புத்திம் ர:வள்ளி
தேவுக் தினொ நமிஸி தெய்ரியம் மொன்னும் அவள்ளி
“கயி சூக் மீ கெர்ரினி கபாட் மொகொ மாயி”
ர:த்த நளுக் தெக்காட் ரவ்வடிம் ஸெந்தெவ் ஜவள்ளி

33 – தில்ல வேளும் சொகட்வேள் தீ கெடி அவெ ஸொகன்
ஒல்ல பூஞ்யிம் பிக்கெ ஒடொ ஸொகன் – பில்லொ ஹோர்
அத்திகு மாயிக் ப்ரேவ் அவெ ஸொகன் பெட்கிகு
புத்திமு ஹுஜாள் அவெஸ் போர்

34 – தேவுதான் பகுல் கால் தெஸுனா தொளொ மிஸுனா
ஸாவதான் ஹொய்யி த3மயந்தி – தேவுதான்
கெர்ரிய பரீக்ஷெ எமொ கிஸொதி ஜிகுனொ மெல்லிஸி
உரரிய தெய்ரியம்மு உனி

35 – பாஞ்சு தெங்காம் ஓண்டெகா பகுலூஸ் பூஞ்யிர் தெஸரேஸ்
கல்லிரிய பூல் வடரேஸ், கவ்ஞ்செதி தொளொ மிஸரேஸ்
த3மயந்தி நளுடு கெளாம் தமி ஜீ மாலெ கலிஸி
திக்ப்ரமொ பொடி ஸிலேத் தேவுனு மூகொ பிஸிரேஸ்

36 – ராகும் ஹுப்பெ துஸ்ர ரஜான் ஸோன் தேவுன்
வேகும் நிளாஸ் ஹாத் விஸிர்லி – தோகும்
வெதுரவெ ஸெனீஸ்புருக் விஷயு களடாஸ், புட்டி
செதுரொ:யெ நளெர்ஸோன் தெவள்

37 – ஜிவன் தீடுகீ? தீதெனு ஜிவ்தன்கீ? ஸொம்மர்தி
அவன் தீடுகீ அத்தெங்குட்? – புவனும்
துக்கு, அபமான் ஸெந்த துகாள் பிக்கடுஸ் மெனெஸ்
விக்கு துள்கெஸ் ஸெனி வேன்

ஸ்வயம்வர ஸர்கு முஸேஸ்

2. ஸ்வயம்வர ஸர்கு3 - சுயம்வர படலம்
18 – மஞ்ஜிரிகி3ன் ரமொ தோபு ம:த்3தி3ம் ஸெங்கு3க செரி
ஸஞ்சலனொ கெர்ரியொ ஸவொ – பஞ்ஜரொ
பஜெநீ:த்தக் குடி குடான் பக்ஷிரஜான் ஸெராபடி
ஸெஜெபஜெக வித3ர்பும் ஸே

பூனையும், கிளியும் வனத்தின் இடையில் நட்புடன்
உலவும் விந்தையை காணீர் - கூடு
வேண்டிய வேண்டாவன பறவையினங்கள் வேற்றுமையின்றி
அண்டை அயலாராய் விதர்ப (தசத்தில்) வழுகின்றனர்

19 – ஜாடுபனி கெளிகின் கா2ல் த3மரிய ஜரினிம் கவ்லயி
கூடு3தேனெ கெரரேஸ் கு3ள்ளே – தேடு
அவேய க2வ்ளான் பிதி ஆரோஹண அவரோஹணும்
கவெய ஸொக3ன் கோன் க3வன்


ஊற்றெடுத்து ஓடிவந்து கீழ்நோக்கி வரும் அருவியில் கலந்து
சாற்றெடுத்து இனிமை சேர்க்கும் - அங்கு
வந்த காக்கையினங்கள் அருந்தி பாடி ஆடும்
அலாபனை போல் யார் படி ஆடிட கூடும்

20 – ஸொர்கலோகு3க் நாரது இயெ ஸ்வய்ம்வர ஸந்தே3ஷ் ஸங்கெ3ஸ்
பொர்குல் துட்டெ ஸொக3னு போடு3ம் பொஸுலொ ஒண்கே3ஸ்
ஸர்கு3ம் பாஷா வத்தாம் ஸாலிஸ்க ஸங்க3ன் முஸரனி
பர்க3வ பக3வான் ஒஸ்தாம் பாட் பிவ்ரிலி ஜீ துங்கெ3ஸ்


சொர்கத்திலும் இச்சுயவர சேதியை நாரதர் தெரிவிக்க
இடிவிழுந்தார் போல் சிறுகுடல் நடுங்கியது
சரளமான வார்த்தையில் இதை சொல்ல முடியவில்லை
(தான் வந்த கலகபணி முடிவடைந்ததை எண்ணி)
பகவான் பார்கவர் உடனே திரும்பி சென்றார்


21 – ஸமசார் அய்கினி பொடி3 ஸதூ3 லோகு தேவுன்
த3மயந்தி ஆஸெம் த3மி அவாஸ் – அமரபதி
வாடும் நளுடு3க் தெக்கெஸ் வஞ்சனா ஹட்வனும் முர்கே3ஸ்
ஓடு3ம் தேவுனுக் ஒங்க3டி

சேதியை கேள்வியுற்ற ஏழுலக தேவர்களும்
தமயந்தியின் மீது ஆசையால் ஓடிவந்தனர் - அமராவதி
வழியில் நளனை சந்தித்தனர், வஞ்சனை முற்றிய (தேவர்கள்)
எண்ணவோட்டம் கொண்டது குனியவை ஏற்படுத்தியது

22 – ஸூருடு3ன் அவி செராஸ், ஸ்வயம்வர விஸேஷுக்
தீருடுன் அவ்யாஸ் தெ3ஸ்ஸார் – பூருனும்
கெ2ர்ரிய புண்யுஹால் மீ கெ2தொ லிகி ஸங்க3ரெஸ்
பொ3ர்ரிய ஸபா3ம் கான் போ3ர்

சூரர்கள் வந்துசேர்ந்தனர், சுயம்வர விசேடதிற்க்கு
தீரர்கள் வந்தனர் பத்தாயிரம் - முன்பு
செய்த புண்யத்தால் நான் இக்கதை சொல்லி எழுதுகிறேன்
நிறைந்த சபையினரின் செவி நிறப்பி

23 – பலிஷ்டுன் ஸே ஸ்யம்வர மண்டபு3ம் ப3வண்ணு ஸே மஹான்னு ஸே
வரிஷ்ட தபஸ்வின், பண்டிதுன் ஸே மந்த்ரின் மஹாவித்வான்னு ஸே
வஸிஷ்ட மேதா3வின் ஸே, ஸகல வேது3ன் இகெ3 புரோஹிதுன் ஸே
அது3ஷ்டு3 கொங்கக்கீ ஓ! தேவுன் அஸ்கினு நளுடு3 ஸோன்னு ஸே!


பல்தொழில் வித்தகர்கள், பார்ப்பனர்கள், விற்பன்னர்கள் மஹான்கள்
பெரிய தபஸ்விகள், பண்டிதர்கள் நிறைந்திறுந்தனர் - மஹாவித்வான்கள்
மெத்த மெதாவிகள், சகல வேதத்தை படித்த ப்ரோஹிதர்கள் இருந்தனர்
அதிட்டம் யாருக்கோ இறைவா! எல்லோரும் நளனை போல் இருக்கிறார்கள்!

24 – நா:ன்வராம் ஹல்லரிய நரெளு ஜா2டும் லம்பு3
பான்ஸொக3ன் ஹேமுர் பலாபொ3ட்டொ – கா2ந்து3ர்
ஜரிணிக3 லொம்பு3த3, ஜுங்க3ல் ஜல்கெரி கம்புத, த3மயந்தி
ஹரிணிக3 சலி அவிஸ் ஹள்ளு

மெல்லிய காற்றில் ஆடும் தென்னை மர நீள் பாளைபோல்
மெல்லிய மேலாடை மார்பில் - தோளிருந்து
விழும் அருவியை போல், ஆட்டல், மாட்டல் என அணிகலன்கள்
சின்னநடை நடந்து வந்தாள் மெதுவாக.

25 – தொ3ளாம் வஸுனா கஜள்; தொ3ஸ்காம் பூ2ல்; கொம்பு3ள
கெ3ளாம் அபுரஞ்சி கெ2ஜ்ஜல் – நிளாம்
கெம்பு கொட்ட3டி3 தயெ கெஞ்சி ஸவ்லொ, த3மயந்தி~
ரம்பொ3 ஸொக3ன் அவிஸ் ரவளும்

கண்களில் நறுமன மை; கூந்தலில் வண்ணமலர்; இளமைகொஞ்சும்
கழுத்தில் தங்க மாலை - நீலத்தில்
அரக்கு தலைப்பில் வேலைபாடு கொண்ட பட்டுசேலௌ, தமயந்தி
ரம்பையை போல் வந்தாள் அரண்மனையில்

26 – போடு உஞ்சாம் பிக்கிரிய பொழ்ழா பா4ர் ஸெக்குனா
கேடும் பொல்லம் பொடரியொ கிஸொ மெனி ரதி ஸிக்குனா
லாடும் ஸம்டிலியெ தோ3ணி ல:கு3வ்க பு3டெ ஸோன் ஹொதெய
ராடு3ன் வெது3ரவிஸ் த3மயந்தி ரத்க கொங்கி3 தொ3ளொ மிஸ்குனா

வயிற்றின் மேல் பழுத்திருக்கும் பழத்தில் சுமை தாங்காது
இடுப்பின் பள்ளத்தின் ரகசியத்தை ரதியின் மதி அறியாது
வெள்ளித்தில் கட்டுண்ட தோணியை, லாவகமாக மூழ்கியது போலிருந்த
மன்னர்கள் முன்னிலையில் தமயந்தி வந்திருக்க, (சபையோரின்) கண்கள் சிமிட்ட மறந்தது

27 – பூ2லு ஹாருன் ஸோன் ஹாது3ம் பூ2லு ஹாரம் க2ள்ளி ஒக3
பூ2லு ஜாட்ஸோன் பூ2ல் க3ல்லி – பூ2லு வாடும்
பூ2ல் விஸிஞ்சரிய ஸோன் பூ2லு பகு3ல் தொவ்லி அவிஸி
பூ2ல் வஸுஞ்சரிய போகு3ம்

மலராள் கரத்தில் மலர்சரம் ஏந்தியபடி ஒரு
மலர்செடி ஒரு மலரை ஏந்தி - மலர்வழியில்
மலர் விரிவதை போல்; மலரடி வைத்து வந்தாள்
மலர் மணம்கமழும் வழி

28 – நக3லு பணாலு பொஞ்சு, ந:ன்ன பா3ங்கும் மொண்ணின்
மெக3லு கானுனும் மிர்க்யான் - பகு3லு
கொ3ம்ட்யாவ் வஸுனொ வராம் கு3வ்ணயி அவ்தொ அஸ்கின்
ஸம்ட்யாஸ் த3மயந்திக் ஸனிம்

கைதறி வரித்த கொசுவம், சிற்றுவகிட்டில் முத்துக்கள்
கேள்வி குறி செவிகளில் குண்டலங்கள் - கால்
மருதாணி காற்றில் கலந்து வந்து அனைவரும்
சிக்கினர் சின்னவளின் (தமயந்தியின்) பார்வையில்

29 – மொயிலு பூ2ல் ஸிவெய வெனி மொக்குளொக மடி3 க2ல்லொ
தி3ஷாம் ஹுஜாள் பெர்பரிய தெய்டொ தொவெ ஜெடுபில்லொ
அத்தரும் ஹுளெய ஸிர்கண் ஆங்குர் கமழ்சுத த3மயந்தி
நளுடு3க் வெக்கிலி அவிஸி ந:ன்னக3 ஆஸிலேத் முல்லொ


30 – வதுனு செந்தாமு பிம்பம், வ்யரமு பிலாகு கால்
பொ3த3னு ஹோடு3 பொழ்ழொ – மதனு
பா3ணொ ரஜான் ஆஸ்கினாக் பாதொ கல்தொ த3மயந்தி
வெணொ ஸொகன் அவிஸ் வெதுர்

தமயந்தியின் அழகை வர்ணிக்கும் விதமாக எழுதப்பட்ட இவ்விரு வெண்பாவும் கவியின் சௌராஷ்ட்ர மொழி நிபுணத்துவத்தை காட்டுகிறது. அத்தனை அழகுகளை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியவில்லை. ஆகவே உங்கள் கற்பனைக்கே விட்டு விடுகிறேன்.

31 – தின்னாளும் ஸியெய ஹட்வி ஸீலி ஸபா3ம் ஸியெவேள்
உன்னா ஹிப்3பி3 ரீ:டி3 ஓக்கெடி3 – பன்னாஸும்
பாஞ்செனு ஒண்டே3 ரூபு3ம் பங்தி3ம் பிஸிராஸ்! பெ3தி3ரிஸ்
கோன் தெமொ நளொ மெனி கு3கி3ல்

திருவிழாவில் கண்ட மன்னனை நினைத்து சபையளந்த
சமயத்தில் திடுக்கிட்டாள் ஒருவினாடி - ஐம்பத்தைந்து
பேர் ஒரே ஜாடையில் வரிசையாய் அமர்ந்துள்ளனர்! அதிர்ந்தாள்
இவர்களில் நளன் யாரென குழம்பினாள்.

32 – வேது3ன், யர்தி3ம் இகெ3ய வியான் புத்3தி3ம் ர:வள்ளி
தே3வுக் தினொ நமிஸி தெ3ய்ரியம் மொன்னும் அவள்ளி
“கயி சூக் மீ கெர்ரினி கபா3ட் மொகொ3 மாயி”
ர:த்த நளுக் தெக்காட் ரவ்வடிம் ஸெந்தெ3வ் ஜவள்ளி

இதுகாறும் தாம் படித்த வேதம், பெற்ற ஞானம் அனைத்தையும்
சிந்தையில் கொண்டு; இறைவனை துத்திதாள், இறைதுணை கொண்டு
"ஏதேம் தவறிழைக்கவில்லை, எமை காப்பாய் தாயே!
(என் மன்னவனை) சரியான நளனை காட்டுவாய் சந்தேகத்தை போக்கி!


33 – தி3ல்ல வேளும் சொகட்வேள் தீ3 கெ3டி அவெ ஸொக3ன்
ஒல்ல பூ3ஞ்யிம் பிக்கெ ஒடொ3 ஸொக3ன் – பில்லொ ஹோர்
அத்3தி3கு மாயிக் ப்ரேவ் அவெ ஸொக3ன் பெட்கி3கு3
புத்3தி3மு ஹுஜாள் அவெஸ் போ3ர்

கெட்ட நேரத்தில் இரு சமயம் நல்ல நேரம் வந்ததை போல்
ஈர நிலத்தில் விளைந்த சிறுகிரை போல் - குழந்தை மேல்
கணநேரத்தில் வந்த அன்பை போல் ; பெண்ணின் (தமயந்தியின்)
அறிவில் ஒளிபிறந்து நிறைந்தது


34 – தே3வுதா3ன் பகு3ல் கா2ல் தெ3ஸுனா தொ3ளொ மிஸுனா
ஸாவதா3ன் ஹொய்யி த3மயந்தி – தே3வுதா3ன்
கெர்ரிய பரீக்ஷெ எமொ கிஸொதி ஜிகு3னொ மெல்லிஸி
உரரிய தெ3ய்ரியம்மு உனி


தேவர்களின் மலரடி தரையில் படாது; கண்கள் சிமிட்டாது
எச்சரிக்கையானாள் தமயந்தி - தேவர்கள்
செய்யும் சோதனையிது; இதில் எவ்வாறேனும் வெற்றிபெறவேண்டுமென
வீறியம்கொண்டால் வந்த இறைதுணையின் துணைகொண்டு

35 – பாஞ்சு தெங்காம் ஓண்டெகா பகுலூஸ் பூஞ்யிர் தெ3ஸரேஸ்
க3ல்லிரிய பூ2ல் வட3ரேஸ், கவ்ஞ்செதி3 தொ3ளொ மிஸரேஸ்
த3மயந்தி நளுடு3 கெ3ளாம் த4மி ஜீ மாலெ க3லிஸி
திக்3ப்4ரமொ பொடி ஸிலேத் தே3வுனு மூகொ3 பிஸிரேஸ்

ஐவரில் ஒருவரின் கால் நிலத்தில் உள்ளது
அணிந்துள்ள மலர் வாடியுள்ளது, உண்ணித்தால் கண் சிமிட்டுகிறான்
தமயந்தி தாமதிக்காது நளனுக்கு மாலையணிவித்தாள்
திக்பிரம்மையடைந்த தேவர்கள் எல்லாம் கல்லாகி அமர்ந்தனர்

36 – ராகு3ம் ஹுப்பெ து3ஸ்ர ரஜான் ஸோன் தே3வுன்
வேகு3ம் நிளாஸ் ஹாத் விஸிர்லி – தோ2கும்
வெது3ரவெ ஸெனீஸ்புருக் விஷயு களடா3ஸ், பு2ட்டி
செது3ரொ:யெ நளெர்ஸோன் தெவள்

கோபத்தில் வெகுண்ட மற்ற அரசர்களை போல், தேவர்களும்
வேகமாய் கிளம்பினர் (வெறும்)கைவீசி - இந்நிலையில்
எதிர்ப்பட்ட சனீஸ்வரனிடம் சேதி சொன்னார்,உடைந்து
தெரித்த சூரக்காய்(தேங்காய்) போல்

37 – ஜிவன் தீடுகீ? தீதெனு ஜிவ்தன்கீ? ஸொம்மர்தி
அவன் தீடுகீ அத்தெங்குட்? – பு4வனும்
து3க்கு, அபமான் ஸெந்த து3காள் பிக்கடுஸ் மெனெஸ்
விக்கு துள்கெஸ் ஸெனி வேன்

வாழவிடுவேனோ! இருவரும் வாழ்ந்திடுவார்களோ முன்னோடியாக
வரவிடுவேனோ! இனிமேல் - உலகில்
துன்பம்;அவமானம் எனும் அனைத்தும் விளைவிப்பேன்
விஷத்தை கக்கினான் சனீஸ்வரன்

ஸ்வயம்வர ஸர்கு முஸேஸ் - சுயம்வர படலம் சுபம்No comments: