Sunday, January 31, 2016

அமி ஜெகுஞ்சுவே...நீ:னா தா4கு கொன்னிமு

tune : hum honge kaamyaab

அமி ஜெகுஞ்சுவே, அமி ஜெகுஞ்சுவே, 
அமி ஜெகுஞ்சுவே ஒண்டெ3 தி3ன்னு,
ஹோ… ஹோ… மொன்னுமு நொம்கே, நிஜமு நொம்கே
அமி ஜெகு3ஞ்சுவே ஒண்டெ3 தி3ன்னு,

ரா:யி சாந்தி அஸ்கி தேட், ரா:யி சாந்தி அஸ்கி தேட், ரா:யி சாந்தி அஸ்கி தேட்,
ஹோ… ஹோ… மொன்னுமு நொம்கே, நிஜமு நொம்கே
ரா:யி சாந்தி அஸ்கி தேட் ஒண்டெ தி3ன்னு,

அமி ஜெகுஞ்சுவே, அமி ஜெகுஞ்சுவே, அமி ஜெகுஞ்சுவே ஒண்டெ3 தி3ன்னு,
ஹோ… ஹோ… மொன்னுமு நொம்கே, நிஜமு நொம்கே
அமி ஜெகு3ஞ்சுவே ஒண்டெ3 தி3ன்னு,

அமி சலுவே செரி செரி, தெர்லி ஹாத் ஸெர ஹாத்
அமி சலுவே செரி செரி
ஹோ… ஹோ… மொன்னுமு நொம்கே, நிஜமு நொம்கே
அமி சலுவே செரி செரி ஒண்டெ தி3ன்னு,

அமி ஜெகுஞ்சுவே, அமி ஜெகுஞ்சுவே, அமி ஜெகுஞ்சுவே ஒண்டெ3 தி3ன்னு,
ஹோ… ஹோ… மொன்னுமு நொம்கே, நிஜமு நொம்கே
அமி ஜெகு3ஞ்சுவே ஒண்டெ3 தி3ன்னு,

நீ:னா தா4கு கொன்னிமு, நீ:னா தா4கு கொன்னிமு, நீ:னா தா4கு எல்லெ தி3ன்னு ,
ஹோ… ஹோ… மொன்னுமு நொம்கே, நிஜமு நொம்கே
நீ:னா தா4கு, எல்லெ தி3ன்னு,

அமி ஜெகுஞ்சுவே, அமி ஜெகுஞ்சுவே, அமி ஜெகுஞ்சுவே ஒண்டெ3 தி3ன்னு,
ஹோ… ஹோ… மொன்னுமு நொம்கே, நிஜமு நொம்கே
அமி ஜெகு3ஞ்சுவே ஒண்டெ3 தி3ன்னு,


ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, 
ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,
ꢐ; ꢐ; ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ, ꢥꢶꢙꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ
ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,

ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, 
ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,
ꢐ; ꢐ; ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ, ꢥꢶꢙꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ
ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,

ꢬꢵ:ꢫꢶ ꢰꢵꢥ꣄ꢡꢶ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢡꢿꢜ꣄, ꢬꢵ:ꢫꢶ ꢰꢵꢥ꣄ꢡꢶ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢡꢿꢜ꣄, ꢬꢵ:ꢫꢶ ꢰꢵꢥ꣄ꢡꢶ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢡꢿꢜ꣄,
ꢐ; ꢐ; ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ, ꢥꢶꢙꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ
ꢬꢵ:ꢫꢶ ꢰꢵꢥ꣄ꢡꢶ ꢂꢱ꣄ꢒꢶ ꢡꢿꢜ꣄ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ, 

ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,
ꢐ; ꢐ; ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ, ꢥꢶꢙꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ
ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,

ꢂꢪꢶ ꢗꢭꢸꢮꢿ ꢗꢾꢬꢶ ꢗꢾꢬꢶ, ꢡꢾꢬ꣄ꢭꢶ hꢵꢡ꣄ ꢱꢾꢬ hꢵꢡ꣄
ꢂꢪꢶ ꢗꢭꢸꢮꢿ ꢗꢾꢬꢶ ꢗꢾꢬꢶ
ꢐ; ꢐ; ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ, ꢥꢶꢙꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ
ꢂꢪꢶ ꢗꢭꢸꢮꢿ ꢗꢾꢬꢶ ꢗꢾꢬꢶ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,

ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,
ꢐ; ꢐ; ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ, ꢥꢶꢙꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ
ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,

ꢥꢷ:ꢥꢵ ꢡꢵꢒꢸ ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶꢪꢸ, ꢥꢷ:ꢥꢵ ꢡꢵꢒꢸ ꢒꣁꢥ꣄ꢥꢶꢪꢸ, ꢥꢷ:ꢥꢵ ꢡꢵꢒꢸ ꢌꢭ꣄ꢭꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ ,
ꢐ; ꢐ; ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ, ꢥꢶꢙꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ
ꢥꢷ:ꢥꢵ ꢡꢵꢒꢸ, ꢌꢭ꣄ꢭꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,

ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ, ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,
ꢐ; ꢐ; ꢪꣁꢥ꣄ꢥꢸꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ, ꢥꢶꢙꢪꢸ ꢥꣁꢪ꣄ꢒꢿ
ꢂꢪꢶ ꢙꢾꢒꢸꢛ꣄ꢗꢸꢮꢿ ꢏꢠ꣄ꢜꢾ ꢣꢶꢥ꣄ꢥꢸ,

ami jekuJcuvE, ami jekuJcuvE, 
ami jekuJcuvE oNTe dinnu,
O; O; monnumu nomkE, nijamu nomkE
ami jekuJcuvE oNTe dinnu,

rA:yi ShAnti aski tET, rA:yi ShAnti aski tET, rA:yi ShAnti aski tET,
O; O; monnumu nomkE, nijamu nomkE
rA:yi ShAnti aski tET oNTe dinnu, 

ami jekuJcuvE, ami jekuJcuvE, ami jekuJcuvE oNTe dinnu,
O; O; monnumu nomkE, nijamu nomkE
ami jekuJcuvE oNTe dinnu,

ami caluvE ceri ceri, terli hAt sera hAt
ami caluvE ceri ceri
O; O; monnumu nomkE, nijamu nomkE
ami caluvE ceri ceri oNTe dinnu,

ami jekuJcuvE, ami jekuJcuvE, ami jekuJcuvE oNTe dinnu,
O; O; monnumu nomkE, nijamu nomkE
ami jekuJcuvE oNTe dinnu,

nI:nA tAku konnimu, nI:nA tAku konnimu, nI:nA tAku elle dinnu ,
O; O; monnumu nomkE, nijamu nomkE
nI:nA tAku, elle dinnu,

ami jekuJcuvE, ami jekuJcuvE, ami jekuJcuvE oNTe dinnu,
O; O; monnumu nomkE, nijamu nomkE
ami jekuJcuvE oNTe dinnu,

अमि जेकुञ्चुवॆ, अमि जेकुञ्चुवॆ, 
अमि जेकुञ्चुवॆ ओण्टे दिन्नु,
ऒ; ऒ; मोन्नुमु नोम्कॆ, निजमु नोम्कॆ
अमि जेकुञ्चुवॆ ओण्टे दिन्नु,

रा:यि चान्ति अस्कि तॆट, रा:यि चान्ति अस्कि तॆट, रा:यि चान्ति अस्कि तॆट,
ऒ; ऒ; मोन्नुमु नोम्कॆ, निजमु नोम्कॆ
रा:यि चान्ति अस्कि तॆट ओण्टे दिन्नु,

अमि जेकुञ्चुवॆ, अमि जेकुञ्चुवॆ, अमि जेकुञ्चुवॆ ओण्टे दिन्नु,
ऒ; ऒ; मोन्नुमु नोम्कॆ, निजमु नोम्कॆ
अमि जेकुञ्चुवॆ ओण्टे दिन्नु,

अमि चलुवॆ चेरि चेरि, तेर्लि हात सेर हात
अमि चलुवॆ चेरि चेरि
ऒ; ऒ; मोन्नुमु नोम्कॆ, निजमु नोम्कॆ
अमि चलुवॆ चेरि चेरि ओण्टे दिन्नु,

अमि जेकुञ्चुवॆ, अमि जेकुञ्चुवॆ, अमि जेकुञ्चुवॆ ओण्टे दिन्नु,
ऒ; ऒ; मोन्नुमु नोम्कॆ, निजमु नोम्कॆ
अमि जेकुञ्चुवॆ ओण्टे दिन्नु,

नी:ना ताकु कोन्निमु, नी:ना ताकु कोन्निमु, नी:ना ताकु एल्ले दिन्नु ,
ऒ; ऒ; मोन्नुमु नोम्कॆ, निजमु नोम्कॆ
नी:ना ताकु, एल्ले दिन्नु,

अमि जेकुञ्चुवॆ, अमि जेकुञ्चुवॆ, अमि जेकुञ्चुवॆ ओण्टे दिन्नु,
ऒ; ऒ; मोन्नुमु नोम्कॆ, निजमु नोम्कॆ
अमि जेकुञ्चुवॆ ओण्टे दिन्नु,

No comments: